V DRUŠTVU STIGMA BOMO ZAPOSLILI DVE OSEBI PREKO JAVNIH DEL

V javna dela se za eno leto lahko vključite, če ste:

dolgotrajno brezposelni  

↘ imate končano osnovno šolo (II. stopnja izobrazbe) ali

končano 3 letno poklicno šolo (IV. stopnja izobrazbe).

Pri tem imate prednost tisti, ki ste več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niste bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Vsi zainteresirani se najprej oglasite pri svojem svetovalcu zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje, kjer ste se prijavili kot brezposelni.


Vključitev v program poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja:

↘ predlog za vključitev v program,

↘ presoja smiselnosti vključitve,

↘ priprava in podpis zaposlitvenega načrta.


V postopku vas seznanijo z delom, ki je predvideno v programu javnih del, z vašimi pravicami in obveznostmi. Napotijo vas k izvajalcu programa, ki izbere ustreznega kandidata in ga napoti na predhodni zdravniški pregled. Z izbranim kandidatom, ki je opravil zdravniški pregled, zavod za zaposlovanje podpiše pogodbo o vključitvi v program.

Z izvajalcem javnega dela mora izbrani kandidat skleniti pogodbo o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del.


Kaj vam zagotavlja vključitev v javna dela?

  • Plačo, povrnjene stroške prehrane med delom in potne stroške.

  • Letni dopust in regres za letni dopust.

Višina plače znaša 940,58 EUR (bruto).


Kje dobite več informacij?

Pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.