Svetovanje je namenjeno vsem, ki potrebujejo pomoč ali zgolj informacije o manj tvegani uporabi drogspolno prenosljivih okužbah ter o možnostih testiranja. Paradigmatski premik zmanjševanja škode na področju terapevtskih ciljev je viden predvsem skozi analizo različnih dejavnikov in pogojev, ki omogočijo abstinenco in radikalno spremembo v življenjskem stilu. Terapevtske obravnave, ki sledijo modelu zmanjševanja škode in ne postavljajo kot edino merilo samo dokončno abstinenco, imajo pri določenih posameznikih in posameznicah večjo korist, kakor bi jo imelo samo vztrajanje na abstinenci. V primeru, da oseba ugotovi, da abstinence ne zmore, ponujena ji je pa samo ta možnost, zapremo možnost, da skupaj z osebo urejamo tiste vidike njenega življenja, ki so, zaradi uporabe drog, na kakršen koli način problematični. V tem primeru je terapevtski odnos ohranjen, s tem pa tudi motivacija po sodelovanju in ohranitev integritete.

Svetovalno delo s starši poteka v manjšem obsegu, največ v okviru telefonskega ali osebnega svetovanja, ki poteka v dnevnem centru. Po telefonu se lahko dogovorimo tudi za osebna srečanja. Staršem nudimo pomoč pri oceni problema, informacije glede narave in učinkov posameznih substanc, napotke za komunikacijo, svetovanje ipd. Vsak mladostnik, ki občasno eksperimentira z drogami, ne bo nujno postal odvisnik. Uporaba nekaterih drog je lahko tudi simptom odraščanja, samoraziskovanja in samospoznavanja. S tega vidika je lahko večkrat problem tudi prevelik razkorak v vednosti, poznavanju in pričakovanjih z ene in druge strani. V okviru svetovalnih stikov z starši ni izključena tudi možnost družinske obravnave, ko je poleg staršev prisoten tudi mladostnik. Glede na oceno problema in potrebe po ustreznem nudenju storitev, lahko takrat predlagamo tudi različne službe, ki so primerne v nekem konkretnem primeru.

 

Področja svetovanja

 problemi z zasvojenostjo: opredelitev kompleksnosti glede na farmakologijo, starost, spol, socialni status ali vlogo, osebnostne lastnosti, družinske razmere;

 svetovanje uporabnikom drog, svojcem in drugim – pomoč pri interpretaciji in oceni problema ter načrtovanju reševanja le tega;

 krizne intervencije – prvi pogovori, naslovi služb pomoči;

 zmanjševanje škode, preventivni ukrepi: informacije v zvezi z manj tveganim uživanjem drog in varnejšo spolnostjo (informiranje o možnostih preprečevanja poškodb zdravja, pomoč pri rekonstrukciji tveganih vedenj v zvezi z drogami in tvegano spolnostjo);

 rekonstrukcija tveganega vedenja glede možnosti okužb, informacije o testiranju;

 posredovanje informacij o različnih službah oz. naslovih pomoči na področju drog, hepatitisa in drugih spolno prenosljivih okužb;

 posredovanje informacij o različnih vstopnih pogojih v ustrezne programe, postopkih uveljavljanja pravic iz različnih naslovov (denarna socialna pomoč, aktivna politika zaposlovanja).

Svetovanje poteka osebno ali po telefonu na 01 430 12 00 vsak delovnik od 9.00 do 15.00 ure. Omogočeno je tudi e-svetovanje na stigma.svetovanje@gmail.com.


PREBERI VEČ

Kaj je zasvojenost?

Začetni znaki zasvojenosti