Standardi in normativi, ki smo jih oblikovali na društvu Stigma, so nastali na podlagi že sprejetih smernic, ki jih je sprejel European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) iz Lizbone in jih podpirata Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in UNAIDS.

Oblikovani so bili na podlagi osnovnih ciljev varnih sob:
 1. preprečevanje virusnih in bakterijskih okužb;
 2. preprečevanje predoziranj in možnost učinkovite obravnave predoziranj;
 3. zmanjševanje uživanja drog na javnih mestih in v zapuščenih stavbah;
 4. omogočanje kontakta z ljudmi, ki so sicer težko dosegljivi.
 5. ukvarjanje z osamljenostjo dolgoletnih uporabnikov in uporabnic prepovedanih drog.

Z zagotavljanjem teh ciljev se poskušamo osredotočiti na tri različne vidike: varnost, higieno ter okolje brez stresa. Varnost v smislu, da je v tem programu konzumiranje drog dovoljeno ter da so uporabniki in uporabnice pod nadzorom strokovnega osebja, če se med konzumiranje kaj zgodi. Prva pomoč je omogočena s strani zaposlenih, prav tako pa mora obstajati neposredna povezava z reševalno službo. Uporabnikom in uporabnicam so na voljo informacije in nasveti o manj tvegani uporabi drog. Zaposleni v varni sobi morajo poskrbeti za varnost samega prostora ter nuditi čisti oziroma higienični prostora za konzumiranje. Dostop do čistega in sterilnega pribora pomaga zmanjševati število okužb s hiv in hepatitisi. Bolj kot zmanjšamo stres, bolj povečamo zavedanje o tveganjih, ki jih prinaša uporaba prepovedanih drog.


Standardi in normativi vzpostavitve varnih sob se nanašajo na pravila in kriterije delovanja ter na vlogo strokovnih delavcev v varnih sobah. Pri pripravi organizacijskih pravil delovanja varne sobe za injicirajoče uporabnike drog smo upoštevali pravila, ki obstajajo v podobnih programih v tujini, predvsem v Kanadi in na Nizozemskem.

PRAVILA DELOVANJA VARNIH SOB:
 1. uporabniki in uporabnice podpišejo izjavo, da so starejši od 18 let;
 2. po izjavi o starosti nad 18 let, uporabnik ali uporabnica podpiše pogodbo, s katero se zaveže, da se bo obnašal/a v skladu osnovnimi cilji delovanja varne sobe in zagotavljal/a varnost, higieno in okolje brez stresa;
 3. predlaga se tudi evidentiranje kraja bivališča, vendar samo v okrajnem smislu;
 4. prepovedana je preprodaja ali izmenjava drog v prostoru
 5. prepovedano je kajenje tobaka ter vnos hrane in pijače;
 6. če osebje oceni, da je uporabnik oziroma uporabnica preveč pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih substanc, se mu začasno ne dovoli uporaba varne sobea;
 7. vsak uporabnik/uporabnica mora pred vstopom v prostor temeljito umiti roke, prav tako ob odhodu;
 8. po injiciranju morajo uporabniki in uporabnice očistiti površino, na kateri so pripravili dozo za injiciranje;
 9. ves material za injiciranje je brezplačen;
 10. maksimalen čas za pripravo substance je do 60 minut. Zaradi možnih problemov s kolabiranimi venami se lahko čas priprave nekoliko podaljša;
 11. prepovedano je zadrževanje v neposredni okolici varne sobe;
 12. prepovedana je vrstniška asistenca pri injiciranju drugim uporabnikom v prostoru;
 13. zaposleni morajo biti v času delovanja prisotni v varni sobi;
 14. zdravstveni delavec in delavke lahko svetujejo pri težavah z injiciranjem, ne morejo pa izvesti dejanskega injiciranja;
 15. v prostoru mora biti poskrbljeno za varnost v primeru predoziranj (ležišče, kisik, anti dot) ter
 16. obstajati mora neposredna povezava z reševalno službo, kar pomeni, da smo v direktnem kontaktu z reševalno službo in nam ni potrebno klicati centrale.

Kar se tiče kriterijev za uporabo varnih sob, so lahko uporabniki in uporabnice:

 1. osebe stare 18 let in več;
 2. osebe, ki injicirajo droge;
 3. osebe, ki jih ne spremljajo otroci;
 4. osebe, ki niso pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih substanc;
 5. osebe, ki niso nasilne.

Vloga strokovnega osebja se nanaša na strokovno izvajanje varne sobe kot enega od programov zmanjševanja škode. Zaposleni morajo biti ustrezno kvalificirani zdravstveni in socialni delavci, ki brez moralnih sodb in pokroviteljskega odnosa svetujejo o manj tvegani uporabi drog. Pri svojem delu se morajo zavedati, da je uporaba drog stvar osebne odločitve in pravice človeka, da s svojim telesom svobodno razpolaga. Priporočljivo je, da so v izvajanje programa vključeni tudi laični delavci z izkušnjo odvisnosti od prepovedanih drog. V času delovanja varne sobe mora biti prisotna vsaj ena zaposlena oseba. Vloga strokovnega zdravstvenega osebja je v spremljanju poteka injiciranja, prenosu znanja ter v zagotavljanju preventivnih ukrepov. Samega injiciranja strokovno osebje ne izvaja. Za čim bolj učinkovito nudenje prve pomoči, se izvajajo izobraževanja o prvi pomoči enkrat letno ter specifična izobraževanja o predoziranju. Zaposleni se zadržujejo med uporabniki, saj, če so odmaknjeni od njih, ne slišijo znakov naraščanja nemira in napetosti. Zaposleni morajo biti vključeni v skupino uporabnikov in uporabnic, saj se lahko tako najprej prepreči neprimerno obnašanje, stopnjevanje konfliktov in nadzorujejo okolje brez stresa.