Terensko delo v zaporih je pomembna storitev, ki jo izvajamo na društvu, saj se vsako leto v zaporu znajde vedno več uporabnikov in uporabnic drog. Naše delo v zaporu poteka v kontekstu individualnega in skupinskega svetovanja ter izobraževanja (posredovanje relevantnih informacij, organizacija izobraževalnih srečanj ipd.).

Storitve, ki jih izvajamo:

pomoč in motiviranje uporabnikov in uporabnic pri prepoznavanju  lastnih težav ter oceni možnih rešitev;

pomoč in podpora pri urejanju življenja med prestajanjem zaporne kazni (odnosi med obsojenci/obsojenkami in zaposlenimi):

pomoč in podpora pri urejanju življenja po izpustu (pomoč pri vzpostavljanju socialne mreže, pomoč pri urejanju odnosov s svojci, iskanje zaposlitve, izobraževanje itd.);

informiranje obsojenk in obsojencev o obstoju različnih služb in njihovih storitev na področju socialnega varstva, zdravstva, izobraževanja in zaposlovanja ter omogočanje kontakta s tovrstnimi službami, predvsem v obliki spremstva na določene naslove.


Zaradi specifičnega okolja je delo prilagojeno pogojem, ki jih zahteva zaporniško okolje. Posest sterilnega pribora za injiciranje drog v zaporu ni dovoljena, saj zakonodaja od leta 2008 uživanje drog v zaporu uvršča med hujše disciplinske prekrške. V primeru, da pri obsojencu ali obsojenki najdejo pribor za injiciranje, ji le-tega odvzamejo, s čimer se povečuje tveganje za prenos okužb in za nastanek drugih poškodb pri osebah, ki z injiciranjem nadaljujejo. Obsojenkam in obsojencem zato nudimo informacije o nevarnostih večkratne uporabe ali souporabe igel ter o možnih okužbah z virusi. Prav tako jim predstavimo alternativne oblike vedenja, kot so prenehanje z injiciranjem, tehnike čiščenja pribora za injiciranje ipd.

Naše delo v zaporu je zastavljeno nizkopražno, kar pomeni, da abstinenca ni pogoj za vključitev oziroma za uporabo naših storitev v zaporu. Eden od ciljev pa je vendarle tudi motiviranje uporabnikov in uporabnic k prenehanju uživanja drog. Ker je eden od ciljev predvsem ta, da so obsojenci in obsojenke bolje informirani in informirane o tveganjih, ki jih prinaša uporaba drog, je v zaporu vrstniško informiranje toliko bolj nujno. Obsojence in obsojenke, ki so v kontaktu z našimi terenskimi delavkami in delavci, zato spodbujamo k širjenju informacij tudi med druge obsojence in obsojenke.

Kot pozitiven prispevek programa vidimo tudi v dejstvu, da smo za mnoge obsojenke in obsojence skoraj edini kontakt z zunanjim svetom. Mnogo ljudi namreč nima stika z družino, mnogo znancev in prijateljev pa sami uporabljajo droge in jih zaradi različnih razlogov ne obiskujejo v zaporu. Ena od aktivnosti, ki jo izvajamo, je zato tudi spremljanje obsojencev in obsojenk na namenske izhode zunaj zapora, ki bi jim bili sicer zelo oteženi oziroma onemogočeni, saj so namenski izhodi mogoči le v spremstvu svojcev ali partnerjev/partnerk.

Program se izvaja v Zavodih za prestajanje kazni zapora Ljubljana in v Centralnem ženskem zaporu Ig.


POSTOPEK, KAKO PRITI Z NAMI V KONTAKT

↘ preko kontakta s svetovalnimi delavkami in delavci na 01 430 12 05 ali 01 230 30 60;

↘ preko svetovalnih delavcev in delavk v zavodih za prestajanje kazni zapora.